jeudi 29 septembre 2011

Thứ Sáu Tuần XXVI TN

Th. Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh
nghe lời chúa qua giáo hội
“Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy.” (Lc 10,16)
Suy niệm: Bạn và tôi đừng hiểu nhầm rằng những lời trên đây của Chúa Giê-su nói về chuyện vâng phục trong đời sống hằng ngày, thật ra Người muốn nói đến việc lắng nghe Lời Chúa. Chúa Giêsu nói: “Ai nghe anh em là nghe Thầy”. “Thầy” ở đây chính “Ngôi Lời nhập thể.” “Anh em” ở đây là những sứ giả loan báo Tin Mừng. Những sứ giả này là những người chuyển tải sứ điệp của Tin Mừng. Chính vì thế, từ chối họ không phải là từ chối học thuyết hay quan niệm riêng của họ về cuộc sống, mà là từ chối sứ điệp Tin Mừng, từ chối chính “Ngôi Lời.” Thế mà từ chối Người cũng là từ chối tình yêu của Thiên Chúa Cha dành cho mình.
Mời Bạn cùng tôi xác tín vai trò ‘danh chính ngôn thuận’ của Giáo Hội trong việc loan báo Tin Mừng và gìn giữ kho tàng Đức Tin, để cảnh giác trước những trào lưu cho rằng: “Tôi tin Thiên Chúa mà không cần Giáo Hội.” Một Giáo Hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền do Đức Giê-su thiết lập sẽ mãi là Mẹ, là Thầy của chúng ta cho đến ngày tận thế.
Chia sẻ: Bạn đã để tâm học hỏi những giáo huấn của Giáo Hội và áp dụng vào những vấn đề cụ thể trong cuộc sống chưa hay đang làm theo ý mình?
Sống Lời Chúa: Luôn tin tưởng và vâng phục quyền giáo huấn của Giáo Hội trong những vấn đề luân lý và xã hội của thời đại hôm nay.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết vâng nghe những những sứ giả loan báo Tin Mừng được Giáo Hội sai đến với chúng con như đang vâng nghe chính Chúa. Amen.

Aucun commentaire: