mardi 19 octobre 2010

Thứ Tư Tuần 29 TN


lÀ quản lý trung thÀnh
“Ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi nhiều.” (Lc 12,48)
Suy niệm: Trước mặt Chúa, chúng ta chỉ là những người quản lý: Thiên Chúa đã trao cho mỗi người một số khả năng, thì Ngài cũng trao cho sứ vụ. Tùy theo lượng ân sủng Chúa ban mà Ngài sẽ đòi ta sinh lợi: “Ai được cho nhiều, thì sẽ bị đòi nhiều.” Phần thưởng cho người quản lý trung thành không tùy theo số vốn liếng mình nhận lớn hay nhỏ, loại công việc sang hay hèn, cũng không tùy theo phần việc ta đã làm được nhiều hay ít. Chúa đâu có đòi người được hai nén phải sinh lời năm nén! Vì thế, không ai có quyền tự phụ mình hơn kẻ khác vì các ơn mình có được, hay tự phụ vì công việc mà Chúa giao phó cho mình. Trái lại, ai cũng cần ghi nhớ: Ân huệ càng cao, thì nhiệm vụ càng nặng.
Mời Bạn: Thánh Phaolô ý thức mình là “đầy tớ của Đức Ki-tô, quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa” (1Cr 4,1) kêu gọi chúng ta tránh xa thói “vênh vang” bởi vì “bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang như thể đã không nhận lãnh? (1Cr 4,7). Trái lại mỗi người, tuỳ theo lượng ân sủng Chúa ban (Ep 4,7), kẻ trồng, người tưới làm cho toàn thể Hội Thánh được lớn lên trong tình bác ái (Ep 4,17) và rồi “ai nấy sẽ được thù lao theo công khó của mình” (1Cr 3,8).
Chia sẻ: Khi bạn được Chúa trao cho một công việc, một sứ vụ nào đó, bạn đã cố gắng làm hết mình chưa?
Sống Lời Chúa: Chu toàn việc bổn phận chức vụ mình một cách khiêm tốn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con chỉ là người quản lý thôi. Xin cho con là người quản lý trung thành. Nếu con làm được gì hay con có là gì, thì cũng chỉ là nhờ ơn Chúa mà thôi. Amen.

Aucun commentaire: