jeudi 1 décembre 2011

"IF.... Nếu..."

If you never felt pain, then how would you know that I am a Healer?
Nếu bạn không bao giờ cảm thấy đau, thì làm sao bạn biết Tôi là
người chữa lành?

If you never had to pray, How would you know that I am a Deliverer?
Nếu bạn không bao giờ phải cầu nguyện, thì làm sao bạn biết
Tôi là người đáp lời cầu?If you never had a trial, how could you call yourself an overcomer?
Nếu bạn không bao giờ có thử thách, làm sao bạn có thể cho mình là người vượt qua?


If you never felt sadness, How would you know that I am a Comforter?
Nếu bạn không bao giờ cảm thấy buồn, làm sao bạn biết
Tôi là người an ủi?


If you never made a mistake, How would you know that I am a forgiver?
Nếu bạn không bao giờ làm điều lầm lỗi, làm sao bạn biết
Tôi là người tha thứ?


If you knew all, How would you know that I will answer your questions?
Nếu bạn biết tất cả, làm sao bạn biết Tôi sẽ trả lời những câu hỏi của bạn?If you never were in trouble, How would you know that I will come to your rescue
Nếu bạn không bao giờ bị phiền toái, làm sao bạn biết
Tôi sẽ đến giải cứu bạn?If you never were broken, Then how would you know that I can make you whole?
Nếu bạn không bao giờ hư hỏng, thì làm sao bạn biết
Tôi có thể chữa lành bạnIf you never had a problem, How would you know that I can solve them?
Nếu bạn không bao giờ có phiền toái,  làm sao bạn biết
Tôi có thể giải quyết những phiền toái?
If you never had any suffering, Then how would you know what I went through?
Nếu bạn không bao giờ có đau khổ, thì làm sao bạn biết
những gì Tôi đã trải qua?


If you never went through the fire, Then how would you become pure?
Nếu bạn không bao giờ tôi luyện trong lửa, làm sao bạn trở thành tinh luyện?

If I gave you all things, How would you appreciate them?
Nếu tôi  cho bạn tất cả, làm sao bạn có thể hài lòng chúng? If I never corrected you, How would you know that I love you?
Nếu tôi không bao giờ sửa chữa bạn, làm sao bạn biết tôi thương bạn? 

If you had all power, Then how would you learn to depend on me?
Nếu bạn có quyền năng, thì làm sao bạn sẽ học để tin cậy vào Tôi?If your life was perfect, Then what would you need me for?
Nếu cuộc đời của bạn hoàn hảo, thì bạn sẽ cần tôi làm gì?

I Love you,
Jesus
Tôi Thương bạn,
Giêsu

Aucun commentaire: