dimanche 23 octobre 2011

Thứ Hai Tuần XXX TN A


Th. Antôn Maria Clarét, giám mục
“là con cháu ápraham”
“Bà này là con cháu Ápraham, bà ấy bị Xatan trói buộc mười tám năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày Sabát sao?” (Lc 13,16)
Suy niệm: Là sinh vật cao quý nhất trong muôn loài Chúa dựng nên, con người được ban tặng một phẩm giá cao cả, không thụ tạo nào có được. Phẩm giá ấy không suy giảm, triệt tiêu do bệnh tật hay nghèo đói. Cũng vậy, phẩm giá của người đàn bà trong bài Tin Mừng không bị suy giảm do bệnh còng lưng. Trái lại, phẩm giá ấy càng được nâng cao vì bà là con cháu của Ápraham, nghĩa là người con của lời hứa cứu độ. Nếu nhìn nhận phẩm giá của bà như thế, chắc ông trưởng hội đường đã không tức tối vì phép lạ Chúa Giêsu làm. Ông biết con bò, con lừa còn được cho uống nước ngày Sabát, lẽ nào người tàn tật đã mười tám năm lại không đáng được thương xót?
Mời Bạn: Ông trưởng hội đường nhân danh việc giữ luật ngày Sabát để phản kháng việc thiện Chúa làm, trong khi ý nghĩa ban đầu của việc giữ ngày Sabát là để thực thi bác ái đối với con người và con vật. Lề luật một khi đã bị bóp méo thì người “xấu số” không còn cơ hội được giúp đỡ! Chỉ vì lợi ích nhỏ nhoi của mình, chúng ta dễ nhân danh lề luật và cả bác ái để từ chối giúp đỡ tha nhân. Nếu lề luật và bác ái được hướng dẫn và soi sáng bởi chính Chúa Giêsu, Đấng là Chân Lý, người đau khổ sẽ bớt khổ đau và người còng lưng sẽ được đứng thẳng.
Sống Lời Chúa: Tự nhắc mình chân lý sống: “Yêu thương là chu toàn mọi lề luật.”
Cầu nguyện: Lạy Chúa, mọi người được Chúa dựng nên đều là tác phẩm tuyệt vời của Chúa. Xin cho chúng con biết yêu quý và ra tay giúp đỡ họ, không nề hà vào bất cứ lý do gì. Amen.

Aucun commentaire: