mercredi 17 octobre 2012

Thứ Năm Tuần XXVIII TNTh. Luca, tác giả sách Tin Mừng
SỨ GIẢ TIN MỪNG
“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít! Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” (Lc 10,2)
Suy niệm: Đức Giêsu sai các môn đệ ra đi truyền giáo như những thợ gặt trên cánh đồng lúa. Lúa đã chín vàng, mùa gặt đã đến, nhưng lại thiếu thợ gặt! Những người thợ này phải xin thêm thợ gặt mới bằng lời cầu nguyện. Thợ gặt của cánh đồng truyền giáo phải đối diện với hiểm nguy “như chiên giữa bầy sói;” phải thanh thoát với mọi liên hệ và của cải thế tục “bao bị, túi tiền, giày dép…” phải phó thác, tùy thuộc vào lòng hiếu khách của những người đón nhận mình. Hành trang và sứ mạng chính yếu là trao ban bình an của Thiên Chúa, năng quyền chữa lành bệnh tật, và loan báo triều đại Nước Trời.
Mời Bạn: Thánh Luca là một thầy thuốc, nên qua sách Tin Mừng của ngài, bạn có thể nhận thấy ngài rung cảm trước những khổ đau nơi thân xác con người. Ngài được tặng danh hiệu “văn sĩ ca tụng lòng nhân từ và khoan dung của Đức Kitô.” Qua thánh sử Luca, Tin Mừng được truyền đạt cho mọi người và khắp mọi nơi. Hôm nay bạn cũng được mời gọi viết nên cuốn Tin Mừng mới trong bậc sống của mình “để nên lời ngợi ca, cho hiển vinh danh Ngài”.
Chia sẻ: “Trước khi gieo vãi hạt giống Tin Mừng, hãy dùng lời cầu nguyện  làm cho mưa móc sa xuống trên cánh đồng” (Đức Cha Lambert de la Motte). Bạn và cộng đoàn của bạn có kinh nghiệm nào cụ thể về sứ mạng này?
Sống Lời Chúa: Bắt đầu từ hôm nay, tôi cầu nguyện cho một người thân quen được ơn nhận biết Chúa.
Cầu nguyện: Sốt sắng hát bài: “Lạy Chúa, xưa Chúa đã phán: Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt. Chúa hãy ban nhiều thợ biết nhiệt thành...”

Aucun commentaire: