dimanche 30 mai 2010

Thứ Hai Tuần 9 TN

Đức Maria thăm viếng bà Êlisabét

VỘI VÃ LÊN ĐƯỜNG

Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. (Lc 1,39-40)

Suy niệm: Đức Ma-ri-a vội vã đi thăm người chị họ ở thành Ain-Karim, một quãng đường dài mất đến ba bốn ngày đường, một đoạn đường khó khăn vì đi đến vùng núi. Vội vã là một đặc điểm nổi bật trong các nhân vật Kinh thánh khi được nghe loan báo Tin Mừng: các mục đồng vội vã ra đi (đến Bê-lem); Đức Ma-ri-a vội vã lên đường (đến Ain-Karim); hai môn đệ Em-mau vội vã trở lại Giê-ru-sa-lem; bà Ma-ri-a Mác-đa-la vội vã chạy về báo tin cho các tông đồ; hai ông Phê-rô và Gio-an vội vã chạy đến mồ... Tại sao lại vội vã nhỉ? Phải chăng vì Tin Mừng quá lớn tràn ngập tâm hồn làm quả tim họ đập mau hơn, bước chân họ nhanh hơn và phải vội vã, thậm chí phải chạy. Đức Kitô hiện diện nơi họ thúc bách họ phải vội vã loan báo niềm vui và an bình cho người khác.

Mời Bạn: Từ bỏ thói lề mề chậm chạp khi đụng đến chuyện hệ trọng là việc loan báo Tin Mừng. Bao người đang cần đến Tin Mừng của Chúa Kitô. Bạn hãy vội vã lên đường loan báo cho họ.

Chia sẻ: Tại sao tôi chưa vội vã lên đường loan báo Tin Mừng cho người lân cận?

Sống Lời Chúa: Buổi sáng tôi sẽ bắt đầu ngày sống bằng cách tự nhắc mình hôm nay phải làm chứng cho Chúa Kitô qua việc sẵn sàng làm những việc phục vụ giúp ích, nói năng hoà nhã, cư xử vui tươi với đồng nghiệp, người lân cận.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con chưa thật sự là môn đệ Chúa khi chúng con thờ ơ với công tác loan báo Tin Mừng. Xin giúp chúng con biết noi gương Đức Ma-ri-a, vội vã đem Chúa đến cho người chung quanh. Amen.

Aucun commentaire: