jeudi 27 mai 2010

Thứ Sáu Tuần 8 TN

ĐỨC TIN CHUYỂN NÚI DỜI NON

“Anh em hãy tin vào Thiên Chúa.” (Mc. 11,22)

Suy niệm: Theo lối nói của người Do Thái thì không có gì khó hơn việc chuyển núi dời non. Ngay cả với kỹ thuật hiện đại, để làm được việc đó cũng cả là một vấn đề nan giải. Thế mà Chúa Giêsu dạy khi cầu nguyện thì phải có lòng tin, và với lòng tin thì cả núi non cũng phải chuyển dời. Chuyện tưởng chừng như đơn giản vì chỉ cần tin là cầu được ước thấy. Thế nhưng trên thực tế, người ta chấp nhận 2+2=4 không chút khó khăn mặc dù chứng minh được điều đó không phải là chuyện dễ dàng. Ngược lại tin thì thật bấp bênh vì tin là đụng chạm đến chính cuộc sống của tôi, vì tin đòi hỏi tôi phải đủ khiêm tốn và “liều mình” đặt tất cả vận mạng của tôi trong tay Đấng Quan Phòng. Chính vì thế Đức Giêsu đã nhiều lần căn dặn các môn đệ và sẽ còn phải nhiều lần căn dặn chúng ta: “Anh em hãy tin vào Thiên Chúa.”

Mời Bạn: “Núi non dễ đổi, bản tính khó dời”. Nhưng tin vào Thiên Chúa thì bản tính không chỉ dời mà còn đổi được nữa -Không phải là Đức Kitô đã mở con đường để chúng ta từ con người trở thành con Chúa đó sao! Vậy, chuyển núi dời non thì có đáng gì đối với người có lòng tin; điển hình, Mẹ Têrêxa Calcuta đã “chuyển dời” cả thế giới bằng niềm tin vào tình yêu Thiên Chúa.

Chia sẻ: Bạn đã có bao giờ cảm nghiệm được nhờ đức tin vào Đức Kitô mà mình được ơn hoán cải chưa?

Sống Lời Chúa: Lặp lại lời tâm niệm: “Ôi Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, trên thập giá Chúa nêu gương kiên vững đức tin trong cơn thử thách. Xin cho con trong giây phút đen tối của cuộc đời, cũng biết thưa xin theo ý Cha, đừng theo ý con. Amen.

Aucun commentaire: