mercredi 24 juin 2009

Thu Nam tuan 12 TN

NGHE VÀ THI HÀNH Ý CHÚA
“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa’ là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.” (Mt 7,21)

Suy niệm: Ca dao tục ngữ là kho tàng kinh nghiệm của cổ nhân chứa đựng những lời khuyên thực tiễn trong cách ứng xử, thường nhắc chúng ta cảnh giác trước những người có lời nói đãi bôi, đầu môi chót lưỡi, vì lắm khi họ hứa “mười voi không được bát nước sáo.” Đối với Thiên Chúa là Đấng thấu suốt lòng dạ người ta, những lời “Lạy Chúa! Lạy Chúa!” sẽ chỉ là những lời sáo ngữ rỗng tuếch vô giá trị nếu như người nói không đong đầy chúng bằng tấm lòng hiếu thảo đối với Chúa là Cha mình. Cũng thế, chúng ta chỉ có đức tin đích thực khi đức tin đó biến đổi ta nên con cái Thiên Chúa và khi lời tuyên tín của ta được thể hiện qua hành động thực hiện ý muốn của Ngài.
Mời Bạn: Cốt lõi của đời sống đạo không phải là “đi lễ, đọc kinh” mà là thực hiện ý Chúa. Vì thế, kỹ năng sống đạo còn phải bao gồm việc học hỏi Thánh Kinh, suy niệm Lời Chúa và kiểm điểm đời sống dưới ánh sáng của Lời Ngài. Các buổi tĩnh tâm cũng rất cần thiết để giúp ta thuần thục những phương pháp lắng nghe và nhận biết thánh ý Chúa. Bạn đã quan tâm thực hiện những phương thế đó để nâng cao chất lượng đời sống đạo của bạn chưa?
Chia sẻ: Sinh hoạt nhóm, đoàn thể của bạn có bao gồm việc học hỏi Thánh Kinh và chia sẻ Lời Chúa không?
Sống Lời Chúa: Kiểm điểm các việc thực hành sống đạo xem chúng có giúp bạn nhận biết và thi hành ý Chúa hay chưa. Điều chỉnh những gì cần thiết.
Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha với ý nguyện xin cho ý Chúa được thể hiện.

Aucun commentaire: